Assessoria

Assessoria fiscal - comptable

check.png  Tramitació d’altes activitat al cens d’Hisenda.

check.png  Declaracions trimestrals IVA, retencions IRPF i pagaments a
         compte.

check.png  Declaracions Renda i Impost de Societats.

check.png  Confecció de llibres d'ingressos, despeses i inversions.

check.png  Comptabilitats.

check.png  Memòries i comptes anuals al Registre Mercantil.

check.png  Constitució de Societats mercantils, civils, Comunitats Béns.

check.png  Assessorament en la millor opció societària i règim fiscal.

check.png  Assessorament i representació en inspeccions fiscals.

 

 

 

Assessoria laboral

check.png  Tramitació de les altes d'empresa i centres de treball.

check.png  Assessorament i confecció de contractes de treball.

check.png  Nòmines i liquidacions a la Seguretat Social.

check.png  Altes i baixes treballadors: Règim general i Autònoms.

check.png  Acomiadaments.

check.png  Expedients de jubilació, incapacitat, viduïtat i altres.

check.png  Tramitació del Servei domèstic (empleades de la llar).

check.png  Assessorament i representació en inspeccions i litigis laborals.

Assesoria jurídica

check.png  Dret fiscal, administratiu i laboral.

check.png  Urbanisme.

check.png  Herències i donacions.

check.png  Recursos, reclamacions administratives i contencioses.

Vehicles - trànsit

check.png  Matriculació de vehicles nacionals i d’importació.

check.png  Transmissions de vehicles (canvi de nom).

check.png  Baixes de vehicles.

check.png  Obtenció d’informes i certificats de Trànsit.

check.png  Targetes de transport.

check.png  Altres gestions relacionades amb vehicles.