Declaració de Renda 2023

08/05/2023

Obrim el Termini a partir del dia 2 de Maig

 

Com cada any, a partir del 2 de Maig començarem a presentar les Declaracions de Renda campanya 2023. 

Tot seguit us detallem els documents que ens calen en la majoria dels casos:

DOCUMENTS:

  • Informe de dades fiscals (També ho podem descarregar nosaltres de l'Agència Tributària).
  • Fotocòpies del D.N.I. de tots els membres de la Unitat Familiar.
  • Fotocòpies dels rebuts de contribució Urbana 2023( I.B.I.)
  • Certificats de tots els Bancs i Caixes, d’interessos, any 2023.
  • Justificants d‘aportacions a Fons de Pensions a l’any 2023
  • Certificats de totes les empreses amb les que ha treballat a l’any 2023 o de qualsevol altre ingrés rebut.
  • Justificants d’inversió en l’habitatge habitual dins el 2023.
  • Justificants de subvencions percebudes.
  • Detall de lloguers cobrats a l’any 2023, despeses corresponents i certificats de les retencions que li haurà donat l’inquilí.

EMPRESARIS I PROFESSIONALS:

A més dels anteriors:

-   Resum anual d’ingressos i despeses 2023.

-   Justificants de pagaments a compte ( models 130 o 131)

-   Certificats de les retencions suportades per I.R.P.F. (professionals i   agricultors).